Razor and Non-smoking Zone

刀片和禁烟区

by 猴纸瓦力

About MeMonkeyWally

猴纸瓦力,男,于公元一九八四年七月二十三日携带复杂的A型血液降临蓝星,“咣咣”敲开狮子黄道宫首日大门……

虽然天赋异禀但却在二十年之后无法抵挡宅击波阵阵侵袭,最终败下阵来。天生爱吃肉(目前戒红肉中),爱幻想(彼得潘症候群重症患者),迷恋音乐,拥有孤注一掷(不是乾坤一掷)却引以为傲的洋葱皮人格!

从二〇〇五年起在QZONE发表日志,二〇〇八年正式登陆独立主机和域名(感谢小S提供主机借用和域名)。二〇一二年主机租约到期,独立租用主机中……

Weibo             Douban             Xiami             E-mail